BENVINGUTS/ESUs trobeu en un blog en pràctiques, en ple funcionament, doncs, hi trobareu un recull d'experiències, dubtes, neguits i projectes.

Al llarg de les pràctiques esdevindrà com a un espai de trobada on poder expressar les diferents fases del Pla de treball del Practicum II de Psicopedagogia.

Així doncs, espero poder rebre les vostres visites i agraeixo els vostres comentaris, sempre són una bona font de noves idees i nous plantejaments!

diumenge, 29 de maig de 2011

CONCLUSIONS

Ja ha passat quasi tot el Practcim II i la veritat és que, aquestes últimes setmanes han estat intenses: redactar la memòria, acabar de recopilar les útlimes informacions del centre i dels alumnes de les pràctiques, els debats sobre els anàlisi DAFO, ...i ara em plantejo escriure unes conclusions que recullin tot el què vull transmetre, ...

Primer de tot dir-vos que aquest practicum per mi, personalment, ha estat tota una descoberta: la secundària havia estat sempre una etapa educativa desconeguda i des dels primers dies em va semblar molt interessant i crec que els psicopedagogs hi tenim molta feina per fer i molts projectes per desenvolupar: alumnes amb nee integrats a les aules de secundària, reforços en petit grup d'alumnes amb retard en els aprenentages, treball coordinat entre el professorat, l’àmbit santitari i els psicopedagogs amb un mateix objectiu: la prevenció, el desenvolupament de plans d’innovació per a tendre millor la diversitat de l’alumnat, ...
 Per una altra banda, l'ús d'aquesta eina de comunicació, el blog, ha estat una bona font de reflexions, recopil•lacions de materials (els companys/es de l'aula heu presentat una sèrie de treballs i metodologies molt útils i que guardo amb interès, gràcies a tots/es), ... També és una eina que m'ajuda a organitzar-me i catal•logar el treball que es va realitzant, és una bona ajuda per realitzar la memòria i no deixar-nos res, ...


Les pràctiques s'acaben i si tot va bé, el meu període d'estudiant de psicopedagogia també, tot i que com ja hem comentat en els debat d'aquesta última setmana, la nostra professió requereix d'una formació constant i per tota la vida. L'estada a l'IES m'ha ajudat a adonar-me de la complexitat dels adolescents, dels seus entorns i la necessitat d'atendre els aspectes emocionals que faciliten o no l'aprenentatge. També, m'adono de la importància de realitzar un treball global i en xarxa entre tots els que intervenim amb aquests nois i noies: des dels recursos educatius, sanitaris, socials, familiars, ...cal que tots anem en la mateixa direcció perquè ens hi juguem molt, el seu futur.


El centre on he fet les pràctiques, és un centre metropolità, amb 4 línies a la ESO de mitjana i dues a batxillerat. A nivell d'atenció a la diversitat és un centre educatiu amb una línia inclusiva molt marcada i aposten per una metodologia innovadora que faciliti el desenvolupament integral dels seus alumnes. Des del departament d'orientació del centre he pogut observar moltes ganes per dinamitzar la resta de professorat implicat amb els alumnes amb dificultats i una concepció oberta i participativa de l'educació, vers els alumnes i la resta de professionals.


La meva experiència ha estat molt positiva i engrescadora. No puc més que agrair l'esforç i la dedicació de les tutores que he tingut (INS i UOC), doncs, feu una tasca important de guia per a la nostra formació i futur desenvolupament de la tasca de psicopedagogs.

Arran l'anàlisi del meu període de pràctiques considero que:

 • La tasca del psicopedagog és important dins l'àmbit educatiu doncs, realitza una funció assessora de l'entorn (professorat, altres professionals, externs, ...), preventiva davant de conductes poc desitjables, d'intervenció i de treball en xarxa, entre altres.
 • Les polítiques educatives que potencïen el desenvolupament de plans estratègics per a l'autonomia dels centres educatius, lligades amb la potenciació de la inclusió educativa, afavoreixen que el centre pugu oferir recursos d'atenció a la diversitat adaptats a les necessitats i dificultats que presenta l'alumnat.
 • La funció d'orientació, lligada amb els PATs que desenvolupen l'equip docent, és primordial en els alumnes de la ESO, ajuda a guiar-los cap al seu futur, en funció de les seves realitat individuals.
 • El treball en equip i de forma coordinada entre la psicopedagoga i la resta de professorat és bàsic per a poder establir les intervencions correctes i fer un bon seguiment dels alumnes. 

recerca bibliogràfica sobre competències

Realitzant recerques bibliogràfiques a la web, tinc un recull de lincks que parlen de les competències bàsiques a secundària, són força interessants:

http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/ESO/competencies_eso.pdf

http://recursosdidactics.wordpress.com/category/competencies-basiques/

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/doc_25861756_1.pdf

GRAELLA D'AVALUCIÓ DE LES ACTIVITATS

Dins la fase 3 he elaborat un recull d'activitats funcionals que preten facilitar a l'alumne el desenvolupament de les competències bàsiques. En l'apartat d'avaluació he elaborat aquesta graella que pretén avaluar l'alumne mitjançant rúbriques i determinar quines competències s'han treballat amb l'activitat.

És un graella general pensada per cada activitat, però evidentment en funció de l'activitat potser que hi hagi algun aspecte determinat que es volgui valorar si s'ha assolit o no. Els contiguts específics s'han d'incorporar en cada activitat que es desenvolupi.

Espero que també us pugui ser útil a vosaltres.

GRAELLA avaluacio

dissabte, 28 de maig de 2011

Seguiment i observació d'un alumne

Per a poder conéixer una mica millor les dificultats i necessitats de l'alumne al qual he fet un seguiment vaig elaborar amb la guia de la meva tutora del centre una plantilla d'observació amb els aspectes que vam considerar més rellevants sobre l'alumne en una situació d'ensenyament-aprenentage.

Bé, espero que pugui ser útil en més casos:

registre d'observació

dimecres, 11 de maig de 2011

FASE 3: SEGUIMENT D'UN PI D'UN ALUMNE CONCRET

En el diària de pràctiques ,encara no havia explicat explícitament el seguiment que he estat realitzant d'un alumne concret, l'anomenaré R.


La informació que he recopil·lat està recollida en el seu PI (ja elaborat des del centre) i també mitjançant observacions i entrevistes amb les seves tutores i el professorat que l'atén.


 • En R. presenta necessitats educatives especials  derivades d’una discapacitat psíquica (RML) i Trastorn de la Personalitat, associat a problemes neurològics convulsions esporàdiques que van disminuint.  Rep tractament farmacològic per controlar  aspectes neurològics i conductuals. 
 • És autònom en la seva higiene personal i té cura de la seva pròpia medicació, pe`ro a nivell curricular necessita una adaptació dels objectius i continguts en totes les àrees, doncs, tot i estar cursant l'ESO el seu nivell correspón a cicle inicial de primària.
 • La Comissió d'Atenció a la Diversitat acorda que l'alumne rebi atenció individualitzada i a més a més, a nivell de grup reduït (GAC: Grup d'Adaptació Curricular), amb l'objectius de treballar els eixos transversals de les competències bàsiques.
 • El seu PI parteix de l'adaptació dels objectius i continguts des d'un punt de vista funcional i significatiu per a l'alumne. L'alumne participa en els Tallers del GAC i en totes aquelles activitats que s'ofereixen des d'un punt de vista preventiu (Educació de la salut, ...).
 • En R. es mostra respectós i segueix les normes de les classes i del professorat. La seva actitud és comunicativa però encara persevera amb manifestacions infantilitzades i poc adaptades a les seva realitat.
 • Dins el centre té assignada una Auxiliar d'EE que facilita la seva integració social.

AVALUACIÓ MITJANÇANT RÚBRIQUES

Al llarg del període de pràctiques he pogut assistir en diferents sessions on s'han desenvolupat aspectes relacionats amb l'assoliment de les competències bàsiques d'aquells alumnes que presenten necessitats educatives ja sigui en funció de les seves capacitats com en funció del seu entorn sòciocultural.
Aquestes dues setmanes estic endinsant-me en els processos i les tècniques emprades per a l'avalució. Una d'elles és l'avalució mitjançant rúbriques de treball d'autoavalució. Així doncs, he realitzat una recerca per poder recopilar més informació sobre aquesta tècnica i poder-la analitzar més i millor.

A continuació us enllaço un document que he trobat i que m'ha semblat força clarificador.


Rúbriques
View more presentations from AREA PQPI

També he trobat aquesta webquest on explica als alumnes el tipus d'avaluació, com a exemple m'ha semblat molt interessant:

http://www.xtec.net/~mtoha/t-evaluation.htm
 

dimarts, 26 d’abril de 2011

EDUCACIÓ PER A LA SALUT. RECERCA BIBLIOGRAFIA

Aquests dies he estat recopil·lant informació sobre el Programa d'Educació per a la Salut dirigit als adolescents dels IES.

He trobat molta informació i webs molt inteerssants, a continuació us en deixo unes quantes:

 1. http://www.edu365.cat/salut/
 2. http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/salutjove/index.html
 3. http://www.educacio.novaciutadania.bcn.cat/ca/salut-escolar_2435
 4. http://connectatsmagazine.wordpress.com/
 5. http://www.xtec.cat/centres/a8040552/ampa/revista2/14plasalutescola.pdf
 6. http://www.diba.cat/cjs/torribera/137/taula_1_begona_alvarez.pdf
 7. http://elnostre.iesguindavols.org/dc/desc/09_10_memoria_salut.pdf
 8. http://www.gencat.cat/educacio/butlleti/professors/noticies/salutiescola.htm

  Les dues primeres són del departament d'Ensenyament de la Generalitat, hi ha molta informació recollida. La tercera és de l'Ajuntament de Barcelona on s'explica una mica el programa. En el nº4 és el Blog del magazzine connectats i hi ha una entrada on parla de la consulta oberta, també és molt interessant!
  La 5, la 6 i la 7 són exeperiències que he trobat a la web sobre l'aplicació d'aquest programes a altres IES, és una guia interessant.
  I finalment, el 8 és la web del programa salut i escola de la Generalitat.

  Bé, jo ho he anat remirant amb calma i m'ha semblat molt interessant!